• Thông báo về việc nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ - Chủ nhiệm: ThS. Hà Tuấn Dũng

  • 00:00 01-04-2024
  Thực hiện Quyết định số 974/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ

  Tên đề tài:  Một số tính chất hình học và ước lượng gradient với toán tử p-Laplace có trọng trên các không gian đo metric trơn

  Mã số: B.2022-SP2-01

  Chủ nhiệm:  ThS. Hà Tuấn Dũng

  Thời gian: 9h00 ngày 05 tháng 4 năm 2024 (thứ Sáu)

  Địa điểm: Trường ĐHSP Hà Nội 2 (Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc)

  Hình thức họp: Trực tiếp

  Thành phần tham gia: Hội đồng nghiệm thu (theo Quyết định), mọi người quan tâm.