• Thông báo về việc nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ - Chủ nhiệm: TS Nguyễn Thị Kiều Nga

  • 00:00 14-04-2021
  Thực hiện Quyết định số 1250/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 04 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ

  Tên đề tài:  Về cấu trúc một số lớp môđun trên vành giao hoán Noether

  Mã số: B.2019-SP2-02

  Chủ nhiệm:  TS. Nguyễn Thị Kiều Nga

  Thời gian: 9h00 ngày 20 tháng 4 năm 2021 (Thứ Ba)

  Địa điểm: Phòng họp 2 - Nhà A2 - Trường ĐHSP Hà Nội 2
  (Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc)

  Thành phần tham gia: Hội đồng nghiệm thu (theo Quyết định), mọi người quan tâm.