• Thông báo về việc nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ - Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung

  • 00:00 23-06-2021
  Thực hiện Quyết định số 2038/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 06 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ

  Tên đề tài:  Kết nối giao thông Lào – Việt thời Pháp thuộc và bài học cho giai đoạn hội nhập Tiểu vùng sông Mê Công hiện nay

  Mã số: B.2019-SP2-03

  Chủ nhiệm:  TS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung

  Thời gian: 8h30 ngày 28 tháng 6 năm 2021 (Thứ Hai)

  Hình thức họp: Trực tuyến

  Thành phần tham gia: Hội đồng nghiệm thu (theo Quyết định), mọi người quan tâm.