• Thông báo về việc nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ - Chủ nhiệm: TS. Ninh Thị Sinh

  • 00:00 08-01-2021
  Thực hiện Quyết định số 104/QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 01 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thucấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ

  Tên đề tài: Chấn hưng phật giáo ở Bắc kỳ những năm 1930-1945 và ý nghĩa xã hội trong giai đoạn hiện nay

  Mã số: B.2018-SP2-15

  Chủ nhiệm: TS. Ninh Thị Sinh

  Cơ quan chủ trì: Trường ĐHSP Hà Nội 2

  Thời gian: 9h00 ngày 12 tháng 01 năm 2021 (Thứ Ba)

  Địa điểm: Phòng họp 2- Nhà A2 - Trường ĐHSP Hà Nội 2
  (Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc)

  Thành phần tham gia: Hội đồng nghiệm thu (theo Quyết định), mọi người quan tâm.