• CTĐT Tiến sĩ QLGD

  • 00:00 08-01-2021
  Tên chương trình
           Tiếng Việt: Quản lý giáo dục
           Tiếng Anh: Education Management
  Trình độ đào tạo: Tiến sĩ
  Ngành đào tạo: Quản lý giáo dục
  Mã số: 9 14 01 14
  Tên gọi văn bằng: Tiến sĩ Quản lý giáo dục
  Loại hình đào tạo: Chính quy
  Thời gian đào tạo: 03 năm (tập trung), hoặc 04 năm (không tập trung).
  Chi tiết CTĐT xem tại đây