• Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Đàm Quang Hưng - Chuyên ngành: Giáo dục học

  • 00:00 02-12-2019
  Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ, Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 kính gửi các văn bản liên quan đến luận án của NCS Đàm Quang Hưng; tên đề tài: Dạy học khoa học lớp 4, 5 theo hướng tìm tòi thực nghiệm; Chuyên ngành: Giáo dục học; Mã số: 9 14 01 01  
  1/ Thông tin luận án tiếng Việt. Tải về tại đây.
  2/ Toàn văn luận án. Tải về tại đây.
  3/ Tóm tắt luận án tiếng Việt và tiếng Anh. Tải về tại đây.
  4/ Trích yếu luận án tiếng Việt và tiếng Anh. Tải về tại đây.