• Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Trường ĐHSP Hà Nội 2 quyết tâm thực hiện công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ

  • 00:00 07-12-2021


  Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Trường ĐHSP Hà Nội 2 họp triển khai nhiệm vụ

  Công tác bình đẳng giới là một trong những yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và toàn xã hội. Nhận thức được vai trò, vị trí quan trọng của phụ nữ, trong những năm qua, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ nữ, nữ người học và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, tạo điều kiện để phụ nữ phát triển, phát huy năng lực, trí tuệ, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

  Nhằm thực hiện tốt công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, Nhà trường thành lập Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Trường ĐHSP Hà Nội 2, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 07 thành viên, trong đó, TS Bùi Kiên Cường, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường làm Trưởng ban. Trường cũng xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ; Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ năm 2021 với những nội dung và mục tiêu cụ thể.

  Trường ĐHSP Hà Nội 2 hiện có 514 viên chức và người lao động, trong đó có 295 nữ chiếm 57,3%. 100% nữ viên chức và người lao động Trường ĐHSP Hà Nội 2 có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm. Trong đó 06 nữ là Phó Giáo sư, có 89 nữ có trình độ Tiến sỹ, 148 nữ trình độ Thạc sỹ. Tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý: Trưởng đơn vị là nữ có 8/29 đồng chí (chiếm 27,58% tổng số Trưởng các đơn vị); Phó trưởng đơn vị là nữ: 5/23 (chiếm 21,73% tổng số Phó trưởng các đơn vị). Nữ viên chức và người học Trường ĐHSP Hà Nội 2 có tinh thần yêu nước, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định theo con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, có tinh thần và ý thức xây dựng Nhà trường, đơn vị đoàn kết, vững mạnh, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, tích cực tham gia các hoạt động phong trào, các chương trình từ thiện, nhân đạo.


  Nhiều chương trình tôn vinh phụ nữ được Nhà trường tổ chức trong những năm qua

  Cùng với đó, thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới và Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Trường ĐHSP Hà Nội 2 tham mưu với Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường trong việc quy hoạch đội ngũ cán bộ nữ vào Ban Chấp hành Đảng bộ; quy hoạch và bổ nhiệm lãnh đạo các ban, phòng theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

  Ngoài ra, Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ đã phối hợp với các tổ chức Công đoàn, Nữ công triển khai, tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách, pháp luật, chương trình liên quan tới công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới đầy đủ, kịp thời đến cán bộ, viên chức, người lao động và người học Trường ĐHSP Hà Nội 2. Triển khai tuyên truyền Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11) cùng với lồng ghép tuyên truyền thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; tuyên truyền Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 của Chính phủ.

  Để tiếp tục triển khai các văn bản của Đảng, Chính phủ, ngành Giáo dục về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Trường ĐHSP Hà Nội 2 đề ra mục tiêu định hướng cho giai đoạn tiếp theo: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo chuyên môn, đoàn thể các đơn vị trong thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; Nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nữ cán bộ, viên chức, người lao động và người học trong trường, từ đó kịp thời tham mưu, đề ra giải pháp khả thi giải quyết những vấn đề vướng mắc về tư tưởng, nhất là trong việc giải quyết chế độ chính sách đối với lao động nữ, công tác cán bộ nữ. Cùng với đó, tạo điều kiện và cơ hội bình đẳng để toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và người học phát huy năng lực, tham gia, đóng góp, tiếp cận nguồn lực chung và thụ hưởng các thành quả trong mọi lĩnh vực, tiến tới bình đẳng giới thực chất, góp phần thực hiện mục tiêu Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030.

  Phòng CTCT-HSSV