• Tài liệu, Kế hoạch tổ chức Tuần "Sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên" đầu năm học 2020-2021, đầu khóa học 2020-2024.

    • 00:00 10-06-2020

    Tài liệu, Kế hoạch tổ chức Tuần "Sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên" đầu năm học 2020-2021, đầu khóa học 2020-2024. Chi tiết xem tại đây.


    Một số tài liệu học tập. Tải về tại đây.

    Bài giảng: Lịch sử truyền thống. Tải về tại đây.

    Bài giảng: Thu thập ý kiến phản hồi từ người học. Tải về tại đây.