Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hoá học (Thạc sĩ)

 • Chuyên ngành đào tạo: (Tiếng Việt và Anh) Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học, Teaching and Learning Methodology Majoring in Chemistry
  Mã số: 8 14 01 11
  Đơn vị quản lý: (ghi Bộ môn và Khoa) Khoa Hóa học
  Các ngành dự thi:
  - Ngành đúng, phù hợp (không học bổ sung kiến thức):
  CNSP Hóa; CN Hóa (đã học chương trình nghiệp vụ sư phạm ngành Hóa học)
  - Ngành gần (học bổ sung kiến thức):
  SP Hóa - Sinh, SP Hóa – Lý, SP Sinh – Hóa, SP Lý – Hóa..
  CN Hóa, CN Hóa - Sinh, CN Hóa – Lý, ... , CN Hóa môi trường (đã hoàn thành chương trình NVSP chung).


  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2022. XEM TẠI ĐÂY.

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG  NGÀNH LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN HÓA HỌC. XEM TẠI ĐÂY.