Ngành Giáo dục công dân

 • Mã ngành: 7140204
  Khoa đào tạo: Khoa Giáo dục Chính trị
   
  Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 135 (Không tính môn học: GDQP-AN 08 tín chỉ,
  GDTC 03 tín chỉ), trong đó:
  - Khối kiến thức đại cương: 25 tín chỉ
  - Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 66 tín chỉ
  + Khối kiến thức của nhóm ngành: 41 tín chỉ
  + Khối kiến thức chuyên ngành: 25 tín chỉ
  Bắt buộc: 19 tín chỉ
  Tự chọn: 06 tín chỉ
  - Khối kiến thức nghiệp vụ: 37 tín chỉ
  Bắt buộc: 33 tín chỉ
  Tự chọn: 04 tín chỉ
  - Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế: 07 tín chỉ


  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2021. XEM TẠI ĐÂY.

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2022. XEM TẠI ĐÂY.