Ngành Giáo dục Mầm non

 • Mã ngành: 7140201
  Khoa đào tạo: Khoa Giáo dục mầm non

  Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 135 (Không tính môn học: GDQP-AN 08 tín chỉ,
  GDTC 03 tín chỉ), trong đó:
  - Khối kiến thức đại cương: 22 tín chỉ
  - Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 59 tín chỉ
  + Khối kiến thức của nhóm ngành: 17 tín chỉ
  + Khối kiến thức chuyên ngành: 42 tín chỉ
  Bắt buộc: 32 tín chỉ
  Tự chọn: 10 tín chỉ
  - Khối kiến thức nghiệp vụ: 47 tín chỉ
  Bắt buộc: 45 tín chỉ
  Tự chọn: 02 tín chỉ
  - Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế: 07 tín chỉ


  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2021. XEM TẠI ĐÂY.

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2022. XEM TẠI ĐÂY. 

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH GDMN (CHỈNH SỬA). XEM TẠI ĐÂY.