Khoa Hóa học

Ngành Sư phạm Hoá học

 • Mã ngành: 7140213
  Khoa đào tạo: Khoa Hóa học

  Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 135
  (Không tính môn học: GDQP-AN 08 tín chỉ,
  GDTC 03 tín chỉ),
  trong đó:
  - Khối kiến thức đại cương:
  22 tín chỉ
  - Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 69 tín chỉ
        + Khối kiến thức của nhóm ngành:
        + Khối kiến thức chuyên ngành:
              Bắt buộc:
              
  Tự chọn:
  - Khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm:
              Bắt buộc:
              Tự chọn: 
  - Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế:

  11 tín chỉ
  58 tín chỉ
  50 tín chỉ
  08 tín chỉ
  37 tín chỉ
  35 tín chỉ
  02 tín chỉ
  07 tín chỉ

  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2021. XEM TẠI ĐÂY.

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2022. XEM TẠI ĐÂY.