Ngành Sư phạm Toán

 • Mã ngành: 7140209
  Khoa đào tạo: Khoa Toán

  Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 135 (Không tính học phần: GDQP - AN 08 tín chỉ, GDTC 03 tín chỉ), trong đó:
  - Khối kiến thức đại cương: 22 tín chỉ
  - Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 69 tín chỉ
  + Khối kiến thức của nhóm ngành: 42 tín chỉ
  + Khối kiến thức chuyên ngành: 27 tín chỉ
  Bắt buộc: 23 tín chỉ
  Tự chọn: 04 tín chỉ
  - Khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm: 37 tín chỉ
  Bắt buộc: 33 tín chỉ
  Tự chọn: 04 tín chỉ
  - Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế: 07 tín chỉ


  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2021. XEM TẠI ĐÂY.
   
  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2022. XEM TẠI ĐÂY.