PPDH Văn - Tiếng Việt (Thạc sĩ)

 • Chuyên ngành đào tạo: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Văn – Tiếng Việt, (Linguistics and Literature Teaching Methodology)
  Mã số: 8 14 01 11
  Đơn vị quản lý: Tổ Phương pháp dạy học Ngữ văn, Khoa Ngữ văn
  Các ngành dự thi:
  - Ngành đúng, phù hợp (không học bổ sung kiến thức):
  CNSP Ngữ văn
  - Ngành gần (Học bổ sung kiến thức):
  CN Văn học, CN Ngôn ngữ (đã hoàn thành chương trình nghiệp vụ sư phạm ngành Ngữ văn)
  CN Sư phạm Văn – Sử, Văn – Địa, Văn – Giáo dục công dân


  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH