Quản lý Giáo dục (Thạc sĩ)

 • Chuyên ngành đào tạo: Quản lí giáo dục
  Mã số: 8 14 01 14
  Đơn vị quản lý(ghi Bộ môn và Khoa): Phòng Sau đại học
  Các ngành dự thi
  - Ngành đúng, phù hợp (không học bổ sung kiến thức):
  CN Quản lí giáo dục
  - Ngành gần (học bổ sung kiến thức):
  CN các ngành khoa học giáo dục; CN quản lý, quản trị


  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2021. XEM TẠI ĐÂY.

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2022.  XEM TẠI ĐÂY.

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC. XEM TẠI ĐÂY.