Sinh thái học (Thạc sĩ)

 • Chuyên ngành đào tạo: Sinh thái học (Ecology)
  Mã số: 8 42 01 20
  Đơn vị quản lý: Tổ Động vật, Khoa Sinh - KTNN
  Các ngành dự thi
  - Ngành đúng, phù hợp (không học bổ sung kiến thức):
  CN Sinh học
  SP Sinh học
  - Ngành gần (học bổ sung kiến thức):
  SP Sinh - KTNN
  CN Sinh - Hóa
  CN Hóa - Sinh
  SP KTNN


  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2021. XEM TẠI ĐÂY.

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2022. XEM TẠI ĐÂY.