Phòng KHCN & HTQT

PHÒNG NCKH & HTQT
Phòng KHCN&HTQT được thành lập trên cơ sở sáp nhập phòng Khoa học Công nghệ và phòng Hợp tác Quốc tế theo Quyết định số 787/QĐ-ĐHSPHN2, ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2. Tổng số cán bộ viên chức là của phòng 06 người, trong đó: TS: 02; ThS: 03, CN: 01, GVC: 01, CVC: 01, CV: 04

Lãnh đạo

Chức năng nhiệm vụ - Cơ cấu tổ chức

Thông tin liên hệ