Khoa Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp

Giới thiệu Khoa Sinh - KTNN
Khoa Sinh - KTNN, Trường ĐHSP Hà Nội 2 được thành lập năm 1977, là một trong những đơn vị dẫn đầu Trường ĐHSP Hà Nội 2 về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Lãnh đạo khoa

Bộ môn

Ngành đào tạo

Thông tin liên hệ