Khoa Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp

Giới thiệu Khoa Sinh-KTNN
Khoa Sinh - KTNN, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 được thành lập năm 1977. Là một trong những đơn vị dẫn đầu trường Đại học sư phạm 2 về nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ.

Lãnh đạo khoa

Bộ môn

Ngành đào tạo

Thông tin liên hệ