Viện Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng

Giới thiệu Viện NCKH&ƯD
Viện NCKH&ƯD được thành lập trên cơ sở Trung tâm Hỗ trợ NCKH&CGCN theo Quyết định số 1474/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 29/11/2016. Viện có 04 viên chức: 01 tiến sĩ, 02 thạc sĩ và 01 cử nhân. Cơ sở vật chất của Viện gồm 12 phòng thí nghiệm.

Lãnh đạo viện

Cơ cấu tổ chức-Cơ sơ vật chất-Nhóm nghiên cứu

Thông tin liên hệ