TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Giới thiệu Trung tâm Giáo dục Quốc phòng & An ninh
Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) Trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Hà Nội 2 được thành lập theo Quyết định số 2630/QĐ/BGD&ĐT-TCCB ngày 27 tháng 7 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trung tâm GDQP&AN có nhiệm vụ GDQP&AN cho học sinh, sinh viên; đào tạo giáo viên GDQP&AN; nghiên cứu khoa học sư phạm quân sự.Tổng số sĩ quan, viên chức: 38 (sĩ quan 21; viên chức 17), trong đó: Tiến sĩ  02; Thạc sĩ 19; Đại học 14; Cao đẳng 02; Trung cấp 01.Trung tâm GDQP&AN được xây dựng trên diện tích hơn 6ha, có đầy đủ cơ sở vật chất, đảm bảo ăn, ở, học tập, rèn luyện tập trung cho 1800 sinh viên trong 01 khóa học.

Ban giám đốc

Tổ chức

Khoa đào tạo

Ngành đào tạo

Thông tin liên hệ