TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Giới thiệu Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
Nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục và thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 38/QĐ-BGD&ĐT do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành ngày 02/12/2004 về việc Kiểm định chất lượng trong các trường Đại học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã thành lập Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục theo quyết định số 17/QĐ – TCCB ngày 12 tháng 01 năm 2005.

Lãnh đạo

Chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức

Thông tin liên hệ