Phòng Thanh tra

 • Chức năng nhiệm vụ Phòng Thanh tra

  • 15:31 03-04-2020
  Phòng Thanh tra thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

  - Tổ chức xây dựng các văn bản quản lý liên quan đến công tác thanh tra của Nhà trường.

  - Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra.

  - Thực hiện thanh tra, kiểm tra nội bộ, giám sát các hoạt động của các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của ngành giáo dục và của Trường.

  - Kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, chương trình, kế hoạch đào tạo của toàn trường, của các đơn vị và viên chức, giảng viên; công tác quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học; việc học tập của người học thuộc các hệ, hình thức đào tạo, bồi dưỡng của các đơn vị đào tạo và các nhiệm vụ khác được giao.

  - Phối hợp với trưởng các đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức, hoạt động thanh tra của các đơn vị.

  - Chuẩn bị nhân sự và trình Hiệu trưởng ra quyết định thành lập các đoàn, tổ thanh tra để kiểm tra, xác minh, kiến nghị biện pháp xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý của Hiệu trưởng.

  - Thẩm tra, xác minh, kiến nghị với Hiệu trưởng về các nội dung liên quan đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Hiệu trưởng.

  - Phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn, Ban Thanh tra Nhân dân thực hiện những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra của Đảng uỷ, Công đoàn và Ban Thanh tra nhân dân.

  - Thường trực tiếp công dân và phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung, tài liệu và các điều kiện phục vụ công tác tiếp công dân theo đúng quy định.

  - Phối hợp với các đơn vị kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc trường, các kết luận, chỉ đạo của Hiệu trưởng.

  - Phối hợp với các đơn vị, tổ chức đoàn thể có liên quan để kiểm tra, giám sát việc khen thưởng, thi hành kỷ luật đối với viên chức, NLĐ và sinh viên.