Đào tạo đại học chính quy

 • Giới thiệu

  Trường ĐHSP Hà Nội 2 là cơ sở đào tạo giáo viên cho các trường phổ thông đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, đồng thời đào tạo, bồi dưỡng giảng viên cho các trường đại học, cao đẳng.  Là cơ sở đào tạo cử nhân đa ngành, đa lĩnh vực phục vụ cho việc phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội.
  Là trung tâm nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa học cơ bản và ứng dụng, là cầu nối chuyển giao công nghệ mới vào thực tiễn giáo dục, văn hoá và kinh tế.
  Sinh viên được tiếp thu tri thức khoa học tiến tiến, được rèn luyện trong môi trường  sư phạm và được chuẩn bị kĩ năng nghề nghiệp đạt chuẩn quốc gia và khu vực, sẵn sàng thích ứng với sự phát triển của xã hội. Nhà trường đào tạo:
  Đào tạo:
  - Cử nhân khoa học các ngành Sư phạm và Cử nhân khoa học khoa học cơ bản, kĩ thuật, công nghệ .
  - Thạc sĩ khoa học các chuyên ngành khoa học cơ bản và quản lý giáo dục
  - Tiến sĩ.
  15 ngành cử nhân Sư phạm: 
  Toán học, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngữ Văn, Giáo dục Công dân, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Kĩ thuật Nông nghiệp, Kĩ thuật Công nghiệp,  Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Tin học, Sư phạm Lịch sử.
  11 ngành cử nhân khoa học: 
  Toán học, Văn học, Việt Nam học, Vật lí, Sinh học, Công nghệ thông tin, Khoa học Thư viện, Hoá học,Lịch sử, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc,
   16 chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ:
  Toán Giải tích, Toán ứng dụng, Vật lí chất rắn, Lí luận và Phương pháp dạy học Vật lí, Sinh học thực nghiệm, Sinh thái học, Động vật học, Giáo dục học bậc Tiểu học, Lí luận văn học, Vật lí lí thuyết và Vật lí toán, Khoa học máy tính, Quản lý Giáo dục, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn - Tiếng việt, Giáo dục mầm non, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học, Văn học Việt Nam.
  3 chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ:
  Toán Giải tích, Giáo dục Tiểu học, Vật lí lí thuyết và Vật lí Toán.