Thông tin lý lịch khoa học

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: Trần Tuấn Vinh
Ngày sinh: 08/10/1976 Giới tính: Nam
Số CMND/CCCD:
Học vị cao nhất: Năm nhận học vị:
Nơi nhận học vị:
Chức danh khoa học cao nhất: Năm bổ nhiệm:
Đơn vị công tác: Viện Công nghệ Thông tin Chức vụ hiện tại: Phó trưởng khoa (Có quy mô 40 GV hoặc từ 800 SV)
Email: trantuanvinh@hpu2.edu.vn SĐT: 0912654052
ORCID:

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Quá trình công tác

Thời gian

Vị trí công tác

Cơ quan công tác

09/1998 – 12/2004 Giảng viên Khoa Toán – ĐHSP Hà Nội 2
01/2005 – Nay Giảng viên Viện CNTT – ĐHSP Hà Nội 2

Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Sư phạm Toán – Tin học 1998
Thạc sĩ Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Công nghệ Thông tin 2005

Các môn giảng dạy

- Nhập môn lập trình
- Lập trình hướng đối tượng
- Lập trình cơ sở
- Lập trình Python

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

IV. NGOẠI NGỮ

V. KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU

5.1. Hướng nghiên cứu chính

5.2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

Dự án / Đề tài

Nhiệm vụ KH&CN đã và đang chủ trì
Tên nhiệm vụ/Mã số Thời gian Cơ quản quản lý nhiệm vụ, thuộc Ch­ương trình Tình trạng
nhiệm vụ
Xây dựng hệ chương trình hỗ trợ thi NNLT Pascal và C trên máy vi tính 5/2004 – 5/2005 Trường ĐHSP Hà Nội 2 Đã nghiệm thu
Xây dựng chương trình hỗ trợ quản lý nhân sự ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 5/2013 – 5/2014 Trường ĐHSP Hà Nội 2 Đã nghiệm thu
Xây dựng hệ thống quản lý học tập (LEARNING MANAGEMENT SYSTEM) tại trường ĐHSP Hà Nội 2 10/2020 - 4/2022 Trường ĐHSP Hà Nội 2 Đang thực hiện

Nhiệm vụ KH&CN đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên
Tên/ Mã số Thời gian Cơ quan quản lý nhiệm vụ, thuộc Ch­ương trình Tình trạng
nhiệm vụ
Hệ thống giám sát và cảnh báo mức độ ô nhiễm không khí sử dụng ảnh vệ tinh. QGTD 13.27. 1/2014 – 6/2015 Đại học Quốc Gia Hà Nội Đã nghiệm thu
Đánh giá tác động ô nhiễm không khí lên sức khỏe sử dụng cách tiếp cận tích hợp từ công nghệ ảnh viễn thám 4/2017 – 4/2019 Nafosted Đã nghiệm thu
Nghiên cứu xây dựng hệ số phát thải từ hoạt động đốt rơm rạ để ứng dụng vào kiểm kê phát thải và đánh giá tác động lên chất lượng không khí tại thành phố Hà nội

11/2017 – 11/2019

Nafosted

Đang thực hiện

Xây dựng hệ thống thu thập, xử lý, phân tích số liệu đa nguồn để đánh giá biến động lớp phủ mặt đất và chất lượng không khí.

- Mã số QMT.17.03

3/2017 - 3/2019

Nhiệm vụ quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường của ĐHQGHN

Đã nghiệm thu

5.3. Các công trình khoa học đã công bố:

  1. Vinh T Tran , Ha V Pham, Thanh TN Nguyen, Thanh X Pham, Hung Q Bui, Anh X Nguyen, Thuy T Nguyen, Satellite Aerosol Optical Depth over Vietnam, an analysis from VIIRS and CALIOP aerosol products, Land-Atmospheric Research Applications in South and Southeast Asia, Book Series: Springer Remote Sensing/Photogrammetry, 2018. https://www.springer.com/gb/book/9783319674735#aboutBook
  2. Kristofer Lasko, Krishna P Vadrevu, Vinh T Tran, Evan Ellicott, Thanh T N Nguyen, Hung Q Bui and Christopher Justice, Satellites may underestimate rice residue and associated burning emissions in Vietnam, Environmental Research Letters, 2017. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa751d
  3. Kristofer Lasko, Krishna Prasad Vadrevu, Vinh Tuan Tran, Christopher Justice, Mapping double and single crop paddy rice with Sentinel-1A at varying spatial Scales and polarizations in Hanoi, Vietnam, IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 2018. https://ieeexplore.ieee.org/document/8253481
  4. Truong X. Ngo, Ngoc T.N. Do, Hieu D.T. Phan, Vinh T. Tran, Tra T.M. Mac, Anh H. Le, Nguyet V. Do, Hung Q. Bui & Thanh T.N. Nguyen (2021) Air pollution in Vietnam during the COVID-19 social isolation, evidence of reduction in human activities, International Journal of Remote Sensing, 42:16, 6128-6154, DOI: 10.1080/01431161.2021.1934911
  5. Tran Tuan Vinh, Pham Van Ha, Nguyen Thanh Thuy and Nguyen Thi Nhat Thanh (2020), Analysis of CALIPSO satellite imagery for air pollution source identification in Hanoi, Vietnam, The 2020 12th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE), 73 – 78, ISBN (Xplore compliant): 978-1-7281-4510-5.
  6. Vinh Tran Tuan; Truong Ngo Xuan; Thuy Nguyen Thanh; Thanh Nguyen Thi Nhat (2023), An Algorithm for Retrieving Aerosol Optical Depth from Landsat 8 Operational Land Imager in Vietnam, Geocarto International, DOI: 10.1080/10106049.2023.2228748