Thông tin lý lịch khoa học

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: Chu Thị Diệp
Ngày sinh: 17/10/1981 Giới tính: Nữ
Số CMND/CCCD:
Học vị cao nhất: Năm nhận học vị:
Nơi nhận học vị:
Chức danh khoa học cao nhất: Năm bổ nhiệm:
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục Chính trị Chức vụ hiện tại: Giảng viên chính
Email: chuthidiep@hpu2.edu.vn SĐT: 0984378799
ORCID:

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 

Tên trường Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng Từ tháng, năm - đến tháng, năm Hình thức đào tạo Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
Đại học KHXH - NV, ĐHQGHN Triết học 9/2000 – 6/2004 Chính quy Cử nhân
Đại học KHXH - NV, ĐHQGHN Triết học 11/2007 – 11/2011 Chính quy, không tập trung Thạc sỹ

 

1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
2. Đạo đức học
3. Pháp luật đại cương

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
 2/2005 – Nay Giảng dạy, nghiên cứu tại Khoa Giáo dục Chính trị - Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2  
Giảng viên

IV. NGOẠI NGỮ

Tiếng Anh B1

V. KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU

5.1. Hướng nghiên cứu chính

- Triết học về con người
- Triết học đạo đức
- Tư tưởng Việt Nam

5.2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

1. Chu Thị Diệp (2018), Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và sự vận dụng vào xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở Việt Nam hiện nay, Đề tài KHCN cấp cơ sở, nghiệm thu 6 -2018
2. Chu Thị Diệp - Nguyễn Thị Giang (2020), Tư tưởng canh tân của Nguyễn Trường Tộ và bài học đối với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay, Đề tài KHCN cấp cơ sở, nghiệm thu 7- 2020

5.3. Các công trình khoa học đã công bố:

I. Sách
 1. Chu Thị Diệp, Tập bài giảng đạo đức học và giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông. Nhiệm thu tháng 3/2017
2. Tập thể tác giả, Tập bài giảng Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (phần 2). Nhiệm thu tháng 3/2017.
3. Chu Thị Diệp - Hoàng Thanh Sơn (2019), Logic học (sách tham khảo), Nxb. Thông tin và tuyên truyền
4. Chu Thị Diệp (Nhiều tác giả),(2019), Hướng dẫn ôn tập xã hội học đại cương, Nxb. Hồng Đức
5. Chu Thị Diệp - Nguyễn Thị Giang (Đồng chủ biên) (2020), Nguyễn Trường Tộ tư tưởng và thời gian, Nxb. Khoa học xã hội.
II. Báo, tạp chí
1. Chu Thị Diệp (2015), “Một số giải pháp xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam  hiện nay”. Tạp chí khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (39), tr.109 – 115. 
2. Chu Thị Diệp (2017), “Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc”, Tạp chí dạy và học ngày nay, Số 9- 2017.
3. Chu Thị Diệp (2017), “Giáo dục đạo đức cho sinh viên sư phạm: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”, Tạp chí Giáo dục và xã hội, số đặc biệt 12- 2017, tr48-51.
4.Chu Thi Diệp- Nguyễn Thị Thùy Linh (2019), Tư tưởng cải cách giáo dục của Nguyễn Trường Tộ và ý nghĩa đối với sự nghiệp  đổi mới giáo dục ở việt nam hiện nay, Tạp chí giáo dục,  Số đặc biệt Kì 3 tháng 5/2019, tr 250-252.
5. Chu Thị Diệp - Hoàng Thanh Sơn (2021), Chính sách xoá đói, giảm nghèo vì mục tiêu phát triển con người ở tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay: Thực trạng và một số đề xuất, Tạp chí giáo dục, số đặc biệt kỳ 2 tháng 5/2021, tr. 168-172.
6. Chu Thị Diệp và nhiều tác giả, Research perspectives on talents and the issue of developing talent policies in Vietnam, REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL EDUCATION, 11(9),SPRING, 2021, 2610-2615.

Báo cáo tại các hội thảo

1. Chu Thị Diệp (2012), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên ” Hội thảo khoa học kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, tr.25-30.
2. Chu Thị Diệp (2014) , “Luận chứng của Ph. Ăngghen về cơ sở triết học của Chủ nghĩa xã hội Khoa học trong tác phẩm “Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ không tưởng đến khoa học””. Kỷ yếu hội nghị khoa học trẻ lần thứ VIII- Năm 2014, Trường ĐHSP Hà Nội 2, trang 88.
3. . Chu Thị Diệp (2015), “Củng cố và xây dụng khối đại đoàn kết dân tộc ở nước ta hiện nay”, Hội thảo khoa học kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, tr.30- 34
4. Chu Thị Diệp (2015), " Phát huy giá trị đạo đức truyền thống dân tộc trong xây dựng đạo đức mới cho thanh niên, sinh viên Việt Nam”. Kỷ yếu hội nghị khoa học cán bộ trẻ các trường Sư phạm toàn quốc năm 2015, Trường ĐHSP Hà Nội 2, trang 58.
5. Chu Thị Diệp (2017), “Quan niệm về tự do của các nhà Khai sáng Pháp”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học:  “Chính trị - xã hội trong thời kỳ hội nhập: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, NXB. Lao Động 2017.
6. Chu Thị Diệp (2019), Văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên của con người Việt Nam truyền thống qua sinh hoạt hàng ngày, Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Quốc gia: “Văn hoá Việt Nam với sự phát triển đất nước”, NXB. Lao động