Thông tin lý lịch khoa học

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: Trần Thị Hồng Loan
Ngày sinh: 15/08/1968 Giới tính: Nữ
Số CMND/CCCD:
Học vị cao nhất: Năm nhận học vị:
Nơi nhận học vị:
Chức danh khoa học cao nhất: Năm bổ nhiệm:
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục Chính trị Chức vụ hiện tại: Trưởng khoa (Quy mô dưới 40 GV hoặc dưới 800 SV)
Email: tranthihongloan@hpu2.edu.vn SĐT: 0988930166
ORCID:

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Văn bằng chứng chỉ

- Tiến sĩ Triết học

Quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,......
9/1988 – 6/1992 Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1
6/1992 – 5/1993 Ở nhà đợi phân công công tác
5/1993 – 9/2002 Giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
9/2002 – 6/2005 Học viên cao học tại Viện Triết học
6/2005 – 10/2006 Giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
10/2006 – 6/2012 Nghiên cứu sinh tại Viện Triết học
6/2012 đến nay Giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Quá trình đào tạo

Tên trường Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng Từ tháng, năm - đến tháng, năm Hình thức đào tạo Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
Đại học Sư phạm Hà Nội 1 Giáo dục Chính trị 9/1988 – 6/1992 Chính quy Cử nhân
Viện Triết học Triết học 9/2002 – 6/2005 Chính quy Thạc sỹ
Viện Triết học Triết học 10/2006 – 6/2012 Chính quy  Tiến sỹ

Dự án / Đề tài

1.  Vi Thái Lang (Chủ nhiệm đề tài): Một số giải pháp nhằm phát triển nguồn  nhân lực qua đào tạo ở khu vực miền núi phía Bắc trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta hiện nay, Đề tài KHCN cấp Bộ trọng điểm, Bộ GD&ĐT, mã số B.2007-18-29-TD, nghiệm thu 9/2012.(Tham gia phần khảo sát địa phương và làm Thư ký tổng hợp).
2.  Trần Thị Hồng Loan (Chủ nhiệm và thực hiện đề tài): Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta hiện nay, Đề tài KHCN cấp Bộ, Bộ GD&ĐT, mã số: B.2010- 18-67, 2011 – 2013, nghiệm thu tháng 6/2014.
 

Sách / Bài báo xuất bản

Sách:
1.  Tập thể tác giả: Tập bài giảng Một số chuyên đề lý luận - chính trị (Dùng cho sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng sư phạm), Tham gia viết chương 1+2, nghiệm thu năm 2007.
2.  Trần Thị Hồng Loan: Tập bài giảng Chuyên đề Triết học (Dùng cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục công dân), nghiệm thu năm 2010.
3. Trần Thị Hồng Loan (Đồng chủ biên): Về văn hóa sinh thái và sự phát triển bền vững ở nước ta hiện nay, Nxb Chính trị Quốc gia, năm 2016.
4. Trần Thị Hồng Loan: Tập bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (Dùng cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục công dân), nghiệm thu năm 2017. 
5. Trần Thị Hồng Loan (Đồng chủ biên): Sách Bài tập Đạo đức 6, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2021
Bài báo khoa học: 
1.  Trần Thị Hồng Loan: “Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam  dưới tác động của kinh tế thị trường”, Tạp chí Văn hoá các dân tộc, số 3/2002, tr. 41- 44.
2.  Trần Thị Hồng Loan: “Một số vấn đề về văn hóa sinh thái ở miền núi phía Bắc nước ta hiện nay”, Tạp chí Triết học, số 5/2002, tr. 58-61.
3. Trần Thị Hồng Loan: “Một số chính sách cơ bản của nhà nước ta đối với thành phần kinh tế tư bản nhà nước”, Thông báo Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 1/2002, tr. 285-289.
4. Trần Thị Hồng Loan: “So sánh quan niệm “Đạo” của lão Tử và Trang Tử”, Thông báo Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 1/2003, tr. 277-280.
5. Trần Thị Hồng Loan: “Quan niệm của Ăngghen về vai trò của tư duy lý luận và của việc nghiên cứu lịch sử triết học đối với khoa học tự nhiên trong tác phẩm “Biện chứng của tự nhiên””, Thông báo Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 4/2005, tr. 212-220.
6. Trần Thị Hồng Loan: “Môi trường sinh thái khu vực miền núi dưới tác động của kinh tế thị trường”, Tạp chí Dân tộc, số 89/2008, tr.13 - 15.
7. Trần Thị Hồng Loan: “Về mối quan hệ giữa văn hóa sinh thái và sự phát triển bền vững xã hội”, Tạp chí Triết học, số 7/2011, tr. 71-76.
8. Trần Thị Hồng Loan: “Hạn chế rủi ro đưa nông thôn miền núi phía Bắc phát triển bền vững”, Tạp chí Dân tộc, số 4/2014, tr.34-35.
9. Trần Thị Hồng Loan: "Một số giải pháp đưa nông thôn miền núi phía Bắc nước ta phát triển bền vững", Tạp chí Dân tộc, số 173, tr.30-31.
10. Trần Thị Hồng Loan: "Một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo giáo viên giáo dục công dân ở nước ta hiện nay", Hội thảo khoa học cấp Quốc gia: Nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị trong xu thế toàn cầu hoá, 17/11/2016.
11. Trần Thị Hồng Loan: "Một số rào cản trong đào tạo giáo viên giáo dục công dân", Hội thảo khoa học cấp Quốc gia: Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Giáo dục công dân ở trường trung học", 08/01/2017.
12. Trần Thị Hồng Loan: "Một số giải pháp cơ bản góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống ở nước ta hiện nay thông qua việc giảng dạy các môn Lý luận chính trị trong nhà trường", Hội thảo khoa học cấp Trường: Chính trị - xã hội trong thời kỳ hội nhập: Những vấn đề lý luận và thực tiễn, 16/12/2017.
13. Trần Thị Hồng Loan: "Bảo vệ đường lối chính trị trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta hiện nay", Hội thảo khoa học cấp Bộ: Quán triệt chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, 11/2018.
14. Trần Thị Hồng Loan: "Một số bài học kinh nghiệm từ việc triển khai giảng dạy thí điểm các môn Lý luận chính trị tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2", Hội thảo khoa học cấp Học viện: Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tại Học viện Chính trị Công an nhân dân, 06/2029.
15. Trần Thị Hồng Loan: "Nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận chính trị phục vụ công tác dạy học ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 trong bối cảnh hiện nay", Tạp chí Giáo dục, số 459, tr.49-51.
16. Trần Thị Hồng Loan, Vi Thái Lang: "Giải quyết phù hợp vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo là thiết thực góp phần bảo đảm an ninh, trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay", Hội thảo khoa học cấp Quốc gia: Một số vấn đề về tộc người và chính sách dân tộc ở nước ta hiện nay,  10/10/2019.
17. Trần Thị Hồng Loan: "Phát huy dân chủ XHCN ở Việt Nam hiện nay nhìn từ góc độ văn hoá trong điều kiện một đảng cầm quyền", Hội thảo khoa học cấp Quốc gia: Văn hoá Việt Nam với sự phát triển đất nước, 22/12/2019.
18. Trần Thị Hồng Loan: "Một số vấn để mới, cấp bách về dân tộc và đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay", Hội thảo khoa học cấp Quốc gia: Giáo dục hướng nghiệp, khởi nghiệp cho học sinh phổ thông trong bối cảnh hiện nay, 12/2020
19. Trần Thị Hồng Loan: "Đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực sư phạm cho giảng viên các môn lý luận chính trị trong tình hình hiện nay", Hội thảo khoa học cấp Bộ: Gắn giảng dạy lý luận chính trị với thực tiễn công tác công an, tháng 12/2020
20. Trần Thị Hồng Loan: "Báo cáo đề dẫn", Hội thảo khoa học cấp Khoa: 35 năm đổi mới - Lý luận và thực tiễn, 05/2021

Các môn giảng dạy

1-Triết học cho HV cao học và nghiên cứu sinh
2- Kinh tế học giáo dục cho HV cao học chuyên ngành Quản lý giáo dục
3- Triết học Mác - Lênin
4- Chuyên đề Triết học
5- Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành
6- Logic học
7- Kinh tế chính trị Mác - Lênin
8- Giáo dục môi trường cho học sinh phổ thông 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

IV. NGOẠI NGỮ

V. KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU

5.1. Hướng nghiên cứu chính

5.2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

5.3. Các công trình khoa học đã công bố: