Giáo dục Mầm non (Thạc sĩ)

 • Chuyên ngành đào tạo: Giáo dục mầm non
  Mã số: 8 14 01 01
  Đơn vị quản lý: Khoa Giáo dục mầm non
  Các ngành dự thi
  - Ngành đúng, phù hợp (không học bổ sung kiến thức):
  Cử nhân Giáo dục mầm non
  - Ngành gần (học bổ sung kiến thức):
  CN Tâm lý Giáo dục học, Giáo dục tiểu học, Giáo dục đặc biệt, GD công
  dân, GD thể chất, GD chính trị, SP Toán, SP Ngữ văn, SP Lý, SP Lịch sử, SP
  Tin học,…


  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2021. XEM TẠI ĐÂY.

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2022. XEM TẠI ĐÂY.