Ban bảo vệ

 • Cơ cấu tổ chức

  Lãnh đạo đơn vị

  - Từ năm 2007 đến năm 2011: Ông Trần Quốc Ái là Sĩ quan quân đội (Thượng tá) là Trưởng Ban;

  + Ông Trương Xuân Hồng là Phó Trưởng Ban;

  + Ông Trần Thiện Hùng là Phó trưởng Ban;

  + Ông Vũ Văn Thóc là Phó trưởng Ban;

  - Từ năm 2011 đến tháng 5/2014: Ông Trương Xuân Hồng là Phó Trưởng Ban (PTB);

  + Ông Trần Thiện Hùng là Phó trưởng Ban;

  - Từ tháng 5/2014 đến tháng 5/2018: Ông Phan Ngọc Thu là sĩ quan công an nhân dân (thượng tá) phụ trách Ban;

  + Ông Trương Xuân Hồng là Phó Trưởng Ban;

  + Ông Trần Thiện Hùng là Phó trưởng Ban;

  - Từ tháng 6/2018 đến tháng 12/2019: Ông Trương Xuân Hồng là Phó Trưởng Ban (PTB);

  + Ông Cù Tiến Tính là Phó trưởng Ban;

  + Ông Nguyễn Xuân Bình là Phó trưởng Ban;

  - Từ ngày 12/12/2019 đến nay: Ông Cù Tiến Tính là Phó trưởng Ban (PTB)

  + Ông Nguyễn Xuân Bình là Phó trưởng Ban;

  Cấp ủy chi bộ

  - Nhiệm kỳ 2007 - 2009 gồm 02 đồng chí:

  + Đ/c Trần Quốc Ái làm bí thư

  + Đ/c Nguyễn Văn Hữu làm chi ủy viên

  - Nhiệm kỳ 2009 - 2011 gồm 03 đồng chí:

  + Đ/c Nguyễn Văn Hữu - Bí thư Chi bộ;

  + Đ/c Trương Xuân Hồng - Phó Bí thư chi bộ;

  + Đ/c Trần Thiện Hùng - Chi ủy viên.

  - Nhiệm kỳ 2012 - 2015 gồm 03 đồng chí:

  + Đ/c Trương Xuân Hồng - Bí thư chi bộ;

  + Đ/c Nguyễn Văn Hữu - Phó Bí thư Chi bộ;

  + Đ/c Nguyễn Cao Huy - Chi ủy viên.

  - Nhiệm kỳ 2015 - 2017 gồm 03 đồng chí:

  + Đ/c Phan Ngọc Thu - Bí thư chi bộ;

  + Đ/c Trương Xuân Hồng - Phó Bí thư Chi bộ;

  + Đ/c Nguyễn Xuân Bình - Chi ủy viên.

  - Nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm 03 đồng chí:

  + Đ/c Phan Ngọc Thu - Bí thư chi bộ;

  + Đ/c Trương Xuân Hồng - Chi ủy viên;

  + Đ/c Nguyễn Xuân Bình - Chi ủy viên.

  Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận

  - Nhiệm kỳ 2017 - 2020

  + Đ/c Nguyễn Cao Huy - Chủ tịch;

  + Đ/c Nguyễn Xuân Bình - Phó chủ tịch;

  + Đ/c Đặng Tuấn Hải - Ủy viên.