Ban bảo vệ

  • Giới thiệu

              Ban Bảo vệ Trường ĐHSP Hà Nội 2 được thành lập theo Quyết định số 12/QĐ-TCCB ngày 15 tháng 01 năm 2007 của Hiệu Trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2; Tổng số viên chức ngày đầu được thành lập là 43 viên chức (nam: 35;  nữ: 08). Hiện nay Ban Bảo vệ có 23 viên chức; Chi bộ có 17 đảng viên; Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận gồm 03 đồng chí.