Khoa Ngữ Văn

La Nguyệt Anh Chức vụ: Giảng viên chính Đơn vị: Khoa Ngữ Văn Điện thoại: 0986292688 Email: languyetanh@hpu2.edu.vn
Hoàng Thị Duyên Chức vụ: Giảng viên chính Đơn vị: Khoa Ngữ Văn Điện thoại: 0978869380 Email: hoangthiduyen@hpu2.edu.vn
Lương Thị Hồng Gấm Chức vụ: Giảng viên chính Đơn vị: Khoa Ngữ Văn Điện thoại: 0982760784 Email: luongthihonggam@hpu2.edu.vn
Nguyễn Phương Hà Chức vụ: Giảng viên chính Đơn vị: Khoa Ngữ Văn Điện thoại: Email: nguyenphuongha@hpu2.edu.vn
Dương Thị Mỹ Hằng Chức vụ: Giảng viên chính Đơn vị: Khoa Ngữ Văn Điện thoại: 0989838928 Email: duongthimyhang@hpu2.edu.vn
Nguyễn Thị Mai Hương Chức vụ: Giảng viên chính Đơn vị: Khoa Ngữ Văn Điện thoại: 0948228749 Email: nguyenthimaihuong68@hpu2.edu.vn
Hoàng Thị Thanh Huyền Chức vụ: Giảng viên chính Đơn vị: Khoa Ngữ Văn Điện thoại: 0984583704 Email: hoangthithanhhuyen@hpu2.edu.vn
Trần Thị Hạnh Phương Chức vụ: Giảng viên chính Đơn vị: Khoa Ngữ Văn Điện thoại: 0976 224 594 Email: tranthihanhphuong@hpu2.edu.vn
Lê Thị Thuỳ Vinh Chức vụ: Giảng viên chính Đơn vị: Khoa Ngữ Văn Điện thoại: Email: lethithuyvinh@hpu2.edu.vn
Phạm Kiều Anh Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Ngữ Văn Điện thoại: Email: phamkieuanh@hpu2.edu.vn
Nguyễn Thị Vân Anh Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Ngữ Văn Điện thoại: Email: nguyenthivananh@hpu2.edu.vn
Nguyễn Thị Việt Hằng Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Ngữ Văn Điện thoại: 0983142282 Email: nguyenthiviethang@hpu2.edu.vn
Đỗ Thị Hiên Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Ngữ Văn Điện thoại: 0978989038 Email: dothihien@hpu2.edu.vn
Nguyễn Thị Hiền Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Ngữ Văn Điện thoại: Email: nguyenthihien@hpu2.edu.vn
Bùi Thùy Linh Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Ngữ Văn Điện thoại: 0986598927 Email: buithuylinh@hpu2.edu.vn
Phạm Thị Nhung Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Ngữ Văn Điện thoại: 0912972655 Email: phamthinhung@hpu2.edu.vn
Nguyễn Thị Nhung Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Ngữ Văn Điện thoại: Email: nguyenthinhung89@hpu2.edu.vn
Nguyễn Văn Thạo Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Ngữ Văn Điện thoại: Email: nguyenvanthao@hpu2.edu.vn
Nguyễn Thị Hải Vân Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Ngữ Văn Điện thoại: 0912944324 Email: nguyenthihaivan@hpu2.edu.vn
Lê Thị Hải Yến Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Ngữ Văn Điện thoại: 0974267356 Email: lethihaiyen@hpu2.edu.vn
Nguyễn Thi Kiều Anh Chức vụ: Giảng viên cao cấp Đơn vị: Khoa Ngữ Văn Điện thoại: 09879948885 Email: nguyenthikieuanh@hpu2.edu.vn
Lê Thị Thu Hiền Chức vụ: Giảng viên cao cấp Đơn vị: Khoa Ngữ Văn Điện thoại: 0982066988 Email: lethithuhienkhoavan@hpu2.edu.vn
Thúy Hồng Nguyễn Chức vụ: Giảng viên cao cấp Đơn vị: Khoa Ngữ Văn Điện thoại: 0913352481 Email: nthong@moet.edu.vn; nguyenthuyhong@hpu2.edu.vn
Thành Đức Bảo Thắng Chức vụ: Phó trưởng khoa (Có quy mô 40 GV hoặc từ 800 SV) Đơn vị: Khoa Ngữ Văn Điện thoại: 0912047498 Email: thanhducbaothang@hpu2.edu.vn
Nguyễn Thị Bích Dung Chức vụ: Trưởng bộ môn Đơn vị: Khoa Ngữ Văn Điện thoại: 0988468226 Email: nguyenthibichdung@hpu2.edu.vn
Đỗ Thị Thu Hương Chức vụ: Trưởng bộ môn Đơn vị: Khoa Ngữ Văn Điện thoại: 0981975186 Email: dothithuhuong@hpu2.edu.vn
Nguyễn Thị Tính Chức vụ: Trưởng bộ môn Đơn vị: Khoa Ngữ Văn Điện thoại: 0914828873 Email: nguyenthitinh73@hpu2.edu.vn
Mai Thị Hồng Tuyết Chức vụ: Trưởng bộ môn Đơn vị: Khoa Ngữ Văn Điện thoại: Email: maithihongtuyet@hpu2.edu.vn
Nguyễn Thị Ngọc Lan Chức vụ: Phó Tổ trưởng Đơn vị: Khoa Ngữ Văn Điện thoại: Email: nguyenthingoclan@hpu2.edu.vn
Nguyễn Lam Châu Chức vụ: Chuyên viên Đơn vị: Khoa Ngữ Văn Điện thoại: Email: nguyenlamchau@hpu2.edu.vn
Phùng Thị Hoa Chức vụ: Chuyên viên Đơn vị: Khoa Ngữ Văn Điện thoại: Email: phungthihoa@hpu2.edu.vn
Bùi Minh Đức Chức vụ: Trưởng khoa (Quy mô dưới 40 GV hoặc dưới 800 SV) Đơn vị: Khoa Ngữ Văn Điện thoại: 0912005941 Email: buiminhduc@hpu2.edu.vn