Phòng KHCN&HTQT

Hoàng Ngọc Tuấn Chức vụ: Trưởng phòng và tương đương Đơn vị: Phòng KHCN&HTQT Điện thoại: Email: hoangngoctuan@hpu2.edu.vn
Nguyễn Thị Hường Chức vụ: Chuyên viên Đơn vị: Phòng KHCN&HTQT Điện thoại: 0385170896 Email: nguyenthihuong@hpu2.edu.vn
Nguyễn Thị Hường Chức vụ: Chuyên viên Đơn vị: Phòng KHCN&HTQT Điện thoại: Email: nguyenthihuong85@hpu2.edu.vn
Dương Thị Quỳnh Oanh Chức vụ: Chuyên viên Đơn vị: Phòng KHCN&HTQT Điện thoại: 0986438899 Email: duongthiquynhoanh@hpu2.edu.vn
Ngô Thị Thủy Chức vụ: Chuyên viên Đơn vị: Phòng KHCN&HTQT Điện thoại: 0915266669 Email: ngothithuy@hpu2.edu.vn
Nguyễn Thị Yến Chức vụ: Chuyên viên Đơn vị: Phòng KHCN&HTQT Điện thoại: Email: nguyenthiyen@hpu2.edu.vn