Quản lý giáo dục (Tiến sĩ)

 • Tên chuyên ngành đào tạo: Quản lí giáo dục
  Mã số chuyên ngành đào tạo: 9 14 01 14
  Trình độ đào tạo: Tiến sĩ
  Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp
  Tiếng Việt: Quản lí giáo dục
  Tiếng Anh: Education Management
  Đơn vị đào tạo: Bộ môn Tâm lí Giáo dục – Trường ĐHSP Hà Nội 2
  Thời gian đào tạo:

  STT   Tập trung liên tục Không tập trung liên tục
  1 NCS đã có bằng thạc sĩ
  ngành đúng
  3 năm Tổng thời gian 3 năm trong
  đó có ít nhất 12 tháng tập
  trung liên tục
  2 NCS bằng thạc sĩ ngành gần
  ngành đào tạo
  3,5 năm Tổng thời gian 3,5 năm
  trong đó có ít nhất 12 tháng
  tập trung liên tục
  3 NCS chưa có bằng thạc sĩ 4 năm Tổng thời gian 4 năm trong
  đó có ít nhất 12 tháng tập
  trung liên tục

  Danh mục các ngành đúng, ngành gần với chuyên ngành đề nghị cho phép đào tạo
  Ngành đúng: Quản lí giáo dục
  Ngành gần: Các chuyên ngành thuộc Khoa học Giáo dục (Phương pháp dạy học
  bộ môn, Giáo dục học, Giáo dục mầm non, Giáo dục đặc biệt, Tâm lí học giáo dục…), Khoa học quản lí (Quản lí nhân sự, Quản lí văn hóa, Quản lí tổ chức, Quản lí hành chính công…), Đo lường và Đánh giá giáo dục…


  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2021. XEM TẠI ĐÂY.

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2022. XEM TẠI ĐÂY.