Phòng Tài vụ

 • Chức năng nhiệm vụ Phòng Tài vụ

  • 10:32 08-04-2020
  1. Chức năng

  Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác kế hoạch - tài chính, hạch toán, kế toán, quản lý tập trung các nguồn vốn, quỹ, các nguồn kinh phí của trường theo chế độ quy định của Nhà nước.

  2. Nhiệm vụ

  a) Lập kế hoạch ngân sách và quản lý các nguồn kinh phí
    - Dựa vào chỉ tiêu, kế hoạch trên các mặt hoạt động của trường, các định mức, chỉ tiêu và các chế độ chính sách tài chính liên quan, xây dựng kế hoạch ngân sách hằng năm.
   - Quản lý các nguồn kinh phí của trường. Thực hiện đúng, đầy đủ, rõ ràng các nguyên tắc, thủ tục, Quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, kế toán.
   - Lập kế hoạch, dự toán kinh phí cho các hoạt động của toàn trường.
   - Chịu trách nhiệm thực hiện thu, chi cho các hoạt động của nhà trường theo quy định của pháp luật hiện hành.
   - Tổ chức và quản lý hệ thống sổ sách kế toán, chứng từ kế toán, hạch toán kế toán theo đúng Luật kế toán và chế độ kế toán hiện hành của Nhà nước.
   - Chịu trách nhiệm lập các báo cáo kế toán nộp cấp trên đúng thời hạn.

  b) Công tác thanh, quyết toán, giám sát thu chi tài chính
  - Là đầu mối duy nhất để quản lý tiền mặt, kinh phí. Mọi thu chi đều phải được thông qua hệ thống sổ sách kế toán của Phòng.
  - Tổ chức, hướng dẫn và giám sát công tác kế toán tài chính cho các đơn vị hạch toán độc lập trong trường, để công tác quản lý tài chính kế toán của Nhà trường được chỉ đạo tập trung thống nhất và bảo đảm nguyên tắc tài chính của Nhà nước.
  - Phối hợp với Phòng QTĐS theo dõi và thu tiền theo đồng hồ đo nước của các hộ viên chức trong khu tập thể trường.
  - Phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp nhận, nghiệm thu các công trình, thiết bị, máy móc để hạch toán vào tài sản cố định của Nhà trường trước khi đưa vào sử dụng. Giúp Hiệu trưởng tổ chức Hội đồng thanh lý tài sản theo quy định.
  - Thực hiện lưu trữ chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, báo cáo kế toán theo quy định của Nhà nước.