Phòng Tài vụ

 • Cơ cấu tổ chức Phòng Tài vụ

  • 10:33 08-04-2020
  Trưởng phòng: 
  Ths. Nguyễn Hoàng Ngọc

  Phó Trưởng phòng: 
  Ths. Lê Văn Bồn

  Tổng số cán bộ của đơn vị : 09 người. Trong đó : Ths: 06 ĐH: 02; Khác: 01