Khung CTĐT sau đại học (Tiến sĩ) áp dụng từ năm 2021