TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

 • Phòng Đào tạo quản lý sinh viên

  • 16:08 18-03-2020
   22
  TRƯỞNG PHÒNG
  Thượng tá: Đặng Việt Hùng
           
           Phòng Đào tạo - Quản lý sinh viên được thành lập theo quyết định số 136/QĐ-TCCB ngày 06/02/2007 của Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 2, trên cơ sở ban Đào tạo - Quản lý học viên. Là cơ quan chức năng giúp Giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mặt công tác giáo dục và quản lý  sinh viên.

  1. Vị trí: Là cơ quan chức năng giúp giám đốc trung tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giáo dục, quản lý sinh viên, đối tượng BDKTQPAN.

  2. Nhiệm vụ:
  a) Chủ trì, phối hợp cùng cơ quan chức năng của trung tâm, đơn vị liên kết với trung tâm, cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện môn học GDQPAN từng năm học, BDKTQPAN từng khóa trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện;

  b) Giúp Giám đốc trung tâm xây dựng hợp đồng liên kết; tổ chức tiếp nhận và bàn giao sinh viên, đối tượng BDKTQPAN giữa trung tâm với các đơn vị liên kết, cơ quan, tổ chức; cung cấp cho các trường liên kết, cơ quan, tổ chức liên quan kế hoạch giảng dạy của khóa học và hồ sơ sinh viên;

  c) Giúp Giám đốc trung tâm quản lý, tổ chức các tiểu đội, trung đội, đại đội; phối hợp với cơ quan của trung tâm thực hiện;

  d) Xây dựng kế hoạch, lịch giảng dạy, bố trí giảng đường, phòng học, thao trường, bãi tập, trường bắn, hoạt động ngoại khóa và thăm quan cho sinh viên, đối tượng BDKTQPAN;

  đ) Xây dựng kế hoạch, tổ chức bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và hợp đồng thỉnh giảng cho từng khóa học, năm học;

  e) Kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kế hoạch giảng dạy, bồi dưỡng, quản lý, lưu trữ hồ sơ học tập của sinh viên, đối tượng BDKTQPAN theo quy định;

  g) Tham mưu cho Giám đốc về kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

  Tổng số: 05
  Sỹ quan: 01, chuyên viên: 04
  Trình độ: Thạc sỹ: 04;  Cử nhân: 01

  IMG 4588

  Nguồn tin: TTGDQP&AN