TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

 • Phòng Hậu cần, Tài chính, Kỹ thuật

  • 16:11 18-03-2020
  23
  TRƯỞNG PHÒNG
   Đại tá: Nguyễn Văn Phong
  25
  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
  Thiếu tá: Nguyễn Thế Hùng

           Phòng Hậu cần - Kỹ thuật được thành lập theo quyết định số 136/QĐ-TCCB ngày 06/02/2007 của Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng  Hà Nội 2, trên cơ sở Ban Hậu cần - Kỹ Thuật. Ngày 21/01/2019 Hiệu trưởng trường ĐHSP Hà Nội 2 ra Quyết định số 101/QĐ-ĐHSPHN2 về việc đổi tên Phòng Hậu cần - Kỹ thuật thành Phòng Hậu cần, Tài chính, Kỹ thuật. Là cơ quan chức năng giúp Giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mặt công tác hậu cần - kỹ thuật.

  1. Vị trí: Là cơ quan chức năng giúp giám đốc chỉ đạo, tổ chức và thực hiện công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật.

  2. Nhiệm vụ:
  a) Lập kế hoạch tổ chức mua sắm, bảo đảm cơ sở vật chất, hậu cần, kỹ thuật cho trung tâm. Quản lý công tác hậu cần, tài chính kỹ thuật của Trung tâm theo kế hoạch đã được Giám đốc phê duyệt;

  b) Quản lý tài chính, cấp phát, thu hồi vũ khí, trang phục sinh viên và các trang thiết bị dạy học khác;

  c) Tổ chức công tác phòng bệnh, chữa bệnh, trực cấp cứu và giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm;

  d) Bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, định kỳ kiểm tra các trang thiết bị kỹ thuật và cơ sở vật chất. Quản lý công tác kỹ thuật của trung tâm theo kế hoạch đã được giám đốc phê duyệt;

  đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao.

  Tổng số: 09
  Sỹ quan: 02, viên chức: 07

  IMG 4570
   Nguồn tin: TTGDQP&AN