TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

 • Phòng Hành chính Tổ chức

  • 16:06 18-03-2020
  24
  TRƯỞNG PHÒNG
  Thượng tá: Trần Đức Cường
         
           Phòng Hành Chính - Tổng hợp được thành lập theo quyết định số 136/QĐ-TCCB ngày 06/02/2007 của Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 2 - Hiệu trưởng trường ĐHSP Hà Nội 2, trên cơ sở Ban Hành chính - Tổng hợp - Công tác chính trị,  là cơ quan chức năng giúp Giám đốc Trung tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mặt công tác hành chính, tổng hợp và công tác chính trị của Trung tâm. Ngày 21/01/2019 Hiệu trưởng trường ĐHSP Hà Nội 2 ra Quyết định số 101/QĐ-ĐHSPHN2 về việc đổi tên thành Phòng Hành Chính Tổ chức

  1. Vị trí: Là cơ quan chức năng giúp ban giám đốc về công tác hành chính, tổ chức, văn thư của trung tâm.

  2. Nhiệm vụ:
  a) Giúp giám đốc bảo đảm chế độ, chính sách, cho cán bộ, viên chức, giảng viên, báo cáo viên, nhân viên, sinh viên, đối tượng BDKTQPAN và người lao động;

  b) Thực hiện quy định đóng quân, canh phòng, tham gia xây dựng địa bàn trong sạch vững mạnh, an toàn; xây dựng kế hoạch bảo vệ trung tâm, phòng chống cháy nổ, phòng chống thảm họa, thiên tai;

  c) Thực hiện chế độ kiểm tra, đôn đốc theo quy định và các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao.

  Tổng số: 04
  Sỹ quan: 01, viên chức: 03
  Trình độ: Thạc sỹ: 02;  Cử nhân: 01; Trung cấp:01

  IMG 4720

  Nguồn tin: TT GDQP&AN